วิธีใช้ VBA เพื่อเข้าถึงสมการของเส้นแนวโน้มบน Microsoft Excel

เส้นแนวโน้มเป็นการวิเคราะห์การถดถอยประเภทหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในบริบทของธุรกิจขนาดเล็กเส้นแนวโน้มมักใช้เพื่อแสดงแนวโน้มการขายและสามารถใช้เพื่อทำนายยอดขายในอนาคตได้ Microsoft Excel สามารถสร้างเส้นแนวโน้มตามข้อมูลที่คุณให้และในการทำจะคำนวณสมการของเส้นแนวโน้ม สมการนี้สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เครื่องมือ Visual Basic ในตัวของ Excel

1

เปิดสมุดงาน Excel ที่มีแผนภูมิที่มีสมการเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการเข้าถึง

2

กด "Alt-F11" เพื่อเปิด Visual Basic Editor ของ Excel

3

คลิก "แทรก" ตามด้วย "โมดูล" เพื่อสร้างโมดูล Visual Basic ที่ว่างเปล่า

4

ป้อนรหัสต่อไปนี้ลงในโมดูล:

Sub TrendlineEquation ()

Dim objTrendline เป็นเส้นแนวโน้ม Dim strEquation As String

ด้วย ActiveSheet.ChartObjects (1) .Chart

Set objTrendline = .SeriesCollection(1).Trendlines(1) With objTrendline .DisplayRSquared = False .DisplayEquation = True strEquation = .DataLabel.Text Range("A5") = strEquation End With 

ปิดท้ายด้วย

End Sub

5

เปลี่ยนตัวเลขดัชนีให้ตรงกับแผนภูมิและข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีเส้นแนวโน้มสองเส้นบนแผนภูมิและต้องการเข้าถึงเส้นที่สองให้เปลี่ยน "เส้นแนวโน้ม (1)" เป็น "เส้นแนวโน้ม (2)" เปลี่ยนหมายเลขดัชนีเซลล์ในบรรทัด "Range (" A5 ") = strEquation" เป็นหมายเลขดัชนีเซลล์ของเซลล์ที่คุณต้องการให้สมการปรากฏ

6

ปิด Visual Basic Editor

7

กด "Alt-F8" เพื่อเปิดหน้าต่างมาโคร

8

คลิกสองครั้งที่ "TrendlineEquation" เพื่อเรียกใช้แมโคร VB