แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนด้านความปลอดภัย

แนวปฏิบัติและขั้นตอนด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบของรัฐบาลกลางที่ดูแลโดยการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมคนงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตและส่งผลกระทบต่อผลกำไรลดเวลาหยุดทำงานการเรียกร้องค่าตอบแทนคนงานและเพิ่มขวัญกำลังใจ ธุรกิจขนาดเล็กควรพยายามปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องภายในสภาพแวดล้อมการทำงานของตนเอง

โปรแกรม Four-Point Workplace

โครงการ Four-Point Workplace เป็นรากฐานของโปรแกรมด้านความปลอดภัยของ บริษัท ตามที่อธิบายไว้ในแนวทางการจัดการโปรแกรมความปลอดภัยและสุขภาพของ OSHA ที่ออกในเดือนมกราคม 1989 โปรแกรมดังกล่าวมีการสรุปไว้ในแผ่นงานที่ OSHA.gov เพื่อช่วยผู้จัดการธุรกิจในการประเมินและดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม . โปรแกรมโดยสมัครใจนี้ช่วยให้ธุรกิจจัดลำดับความสำคัญของความปลอดภัยในที่ทำงานตามความต้องการภายใน ธุรกิจบางแห่งไม่มีอันตรายมากเท่าธุรกิจอื่น ๆ และมีโปรแกรม Four-Point Workplace ที่สะท้อนถึงอันตรายที่เป็นไปได้น้อยกว่า

การศึกษาของพนักงาน

การศึกษาของพนักงานเริ่มต้นด้วยการโพสต์นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงานในสถานที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและมองเห็นได้ที่ บริษัท นอกเหนือจากการโพสต์แล้วพนักงานควรได้รับการฝึกอบรมผ่านการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นรวมถึงเครื่องจักรที่เป็นอันตรายงานที่ท้าทายทางร่างกายและความรับผิดชอบของพนักงาน แจ้งให้พนักงานทราบว่าผู้ที่แสดงพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจะถูกพักงานหรือเลิกจ้างเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ขอความคิดเห็นจากพนักงานที่มีการประเมินการทำงานว่าพื้นที่ใดมีอันตรายมากกว่ากัน ตามหนังสือเล่มเล็กของกลุ่ม บริษัท ประกันภัยชับบ์ที่ให้การประกันค่าสินไหมทดแทนของพนักงานทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ช่วยลดจำนวนการบาดเจ็บในที่ทำงานได้อย่างมาก

จุดอันตราย

แม้ว่าพนักงานอาจให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับอันตรายที่มีอยู่ในที่ทำงาน แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจจะต้องตรวจสอบวัสดุอันตรายสารเคมีเครื่องจักรและพื้นที่ทำงานทั้งหมด สิ่งที่คลุมเครือเหมือนขั้นตอนที่ไม่มีเครื่องหมายอาจเป็นอันตรายอย่างมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดฉลากสารเคมีในพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม ทำเครื่องหมายทางเดินที่ลื่นหรือเป็นอันตราย จัดให้มีขั้นตอนโปรโตคอลแก่พนักงานทุกคนที่อยู่ใกล้กับสารเคมีหรือเครื่องจักรที่เป็นอันตรายซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถช่วยในการป้องกันการบาดเจ็บด้วยแผนปฏิบัติการที่รวดเร็วและเหมาะสมเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ

การประเมินผล

เก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้องของการบาดเจ็บใด ๆ และทั้งหมดที่รายงานในที่ทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยขั้นตอนความปลอดภัย ประเมินสิ่งที่ใช้ได้ผลอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การติดป้าย "ลื่นเมื่อเปียก" อาจไม่สามารถแก้ไขจำนวนน้ำตกในทางเดินใดทางหนึ่งได้ การเพิ่มแผ่นยึดอาจเป็นขั้นตอนต่อไปในการปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บ